Gambar Terkait

Rabu, 23 November 2011

SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA

"Selamat datang di peredarandarahmanusia.blogspot.com"
Blog ini berisi mengenai materi sistem peredaran darah manusia
kelas VIII SMP/Mts
  
Dalam blog ini disajikan petunjuk, kompetensi, apersepsi, materi, evaluasi, glosarium, dan daftar pustaka. Petunjuk berisi petunjuk dan informasi pemakaian blog. Untuk laman kompetensi berisi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan dan peta konsep mengenai sistem peredaran darah manusia kelas VIII SMP/ MTs tentunya. Selanjutnya apersepsi berisi mengenai sebuah kasus tentang rokok yang dapat menyebabkan serangan jantung sebelum memasuki materi. Materi berisi mengenai jawaban kasus yang ditayangkan pada laman apersepsi dan materi pokok "Sistem Peredaran Darah Manusia" kelas VIII SMP/ MTs. Dalam blog ini juga disediakan evaluasi untuk mengasah kemampuan pembaca. Glosarium disediakan jikalau terdapat pembaca yang kurang paham dengan istilah-istilah yang terdapat dalam blog ini. Kemudian daftar pustaka disediakan supaya data atau pun materi yang disediakan dalam blog ini dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum menggunakan blog ini, sebaiknya bacalah petunjuk dan informasi pemakaian blog yang telah tercantum dalam blog ini supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Semoga dengan adanya peredarandarahmanusia.blogspot.com dapat membantu pembaca atau pengguna untuk dapat memahami dan menyelesaikan persoalan seputar sistem peredaran darah.
  
Selamat menggunakan dan semoga bermanfaat.
Amin